اخذ نمایندگی

شرایط نمایندگی تهران

  • در نزدیکی منطقه مورد نظر نمایندگی یا فروشگاه فعال وجود نداشته باشد.
  • ضمانت مالی
  • معرفی فروشگاه های معتبر
  • داشتن فروشگاه یا مغازه معتبر در خور برند

شرایط نمایندگی شهرستان ها

  • در نزدیکی منطقه مورد نظر نمایندگی یا فروشگاه فعال وجود نداشته باشد.
  • ضمانت مالی
  • تاییدیه از چند شرکت معتبر دیگر واقع درهمان شهرستان.
  • دارا بودن دفتر پخش مطلوب درشهرستان.

جستجو کنید...