Tags: نکات آرایشی برای زیباتر شدن

نکات آرایشی برای زیباتر شدن

نکات آرایشی برای زیباتر شدن

داخل چشم را سفید کنید. برای بازتر و جوان تر کردن چشم ها، درون چشم را یک سرمه مدادی سفید بکشید. یک مداد سفید کمی به چشم بُعد می دهد و روی مژه های پایینی ردّی باقی می گذارد که نگاه معصومانه جوانی را زنده می کند. مژه ها را برجسته کنید. از طرف دیگر، […]

جستجو کنید...