Tags: کانتورینگ برای صورت قلبی شکل

کانتورینگ برای صورت قلبی شکل

کانتورینگ برای صورت قلبی شکل

ویژگی های صورت قلبی شکل: عرض گونه ها از خط رویش موها بیشتر است. چانه تان تیز و باریک است. معمولاً خط رویش موهای افراد با صورت قلبی، شکل قلب است. باید چه قسمت هایی را کانتور کنید: کناره های پیشانی و شقیقه ها تا قسمت بالای صورت که پهن تر است با قسمت پایین […]

جستجو کنید...